Báo cáo tài chính riêng


Chức năng

  1. Tích hợp bộ báo cáo tài chính riêng gồm thuyết minh gửi công ty mẹ làm hợp nhất và trình bày báo cáo riêng của chính công ty con trong một, không phải làm hai bản riêng;
  2. Tự động đối chiếu giữa số báo cáo tài chính và thuyết minh để phát hiện chênh lệch;
  3. In đầy đủ bộ báo cáo tài chính gồm cả thuyết minh trực tiếp từ chương trình;
  4. Biểu mẫu linh hoạt, số dòng từng chỉ tiêu thuyết minh có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu thuyết minh của từng công ty;
  5. Model hỗ trợ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp giúp người không thành thạo cũng có thể lập được báo cáo này dễ dàng.

Tiện ích

  • Tự động đồng bộ hệ thống danh mục mã công ty, mã chỉ tiêu báo cáo, thuyết minh;
  • Sử dụng đồng thời mã số và tên ngắn để khai báo giao dịch nội bộ;
  • Tự động tìm ô đối chiếu lệch;
  • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
  • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.