Break Error Name & Style

Các file mô hình kế hoạch tài chính và các dự toán xây dựng thường thấy bị tràn ngập Name rác, Name lỗi. Name rác và Name lỗi ảnh hưởng đến tốc độ tính toán của bảng tính và nhầm lẫn khi nếu có tham chiếu sai.

Việc xóa thủ công thường gây ra lỗi vì xóa nhầm Name đúng. Nếu Name ẩn thì thậm chí bạn không thấy để xóa.

Chỉ một nút nhấn, MINI.MIS sẽ tự động unhide toàn bộ Name ẩn, dọn các Name lỗi trong file.