GIỚI THIỆU

Phần mềm MINI.MIS là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện truy vấn bằng ngôn ngữ SQL ngay trong Excel.

Excel là một chương trình bảng tính, nơi dữ liệu của bạn được lưu trữ trong các tệp cục bộ trên máy tính, thường được sắp xếp theo tab, cột và hàng. Bạn nhập dữ liệu vào tệp Excel và tương tác trực tiếp với nó thông qua các hàm và chức năng bảng tính. Tuy nhiên, khi dữ liệu trở nên lớn, Excel có thể làm chậm máy tính của bạn.

Ngược lại, SQL là viết tắt của Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, được sử dụng để tương tác với các cơ sở dữ liệu. Bạn viết và gửi các truy vấn SQL đến cơ sở dữ liệu, sau đó cơ sở dữ liệu sẽ trả về kết quả bạn yêu cầu. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo các bảng và thường có khả năng xử lý dữ liệu lớn hiệu quả hơn.

Cả Excel và SQL đều có vai trò quan trọng trong phân tích dữ liệu và đều có lợi cho người dùng thường xuyên làm việc với dữ liệu. Tuy nhiên, Excel truyền thống không hỗ trợ truy vấn SQL trực tiếp. Để kết hợp ưu điểm của cả hai công cụ này, chúng tôi đã phát triển MINI.MIS - giải pháp tích hợp SQL vào Excel, giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của cả hai công cụ trong một môi trường làm việc duy nhất.