Giới thiệu tổng quan

1. Giới thiệu

Kế toán quản trị là hệ thống kế toán được thiết lập để cung cấp thông tin và phân tích tài chính phục vụ việc quản lý điều hành doanh nghiệp. Báo cáo quản trị là sản phẩm của công tác kế toán quản trị.

Hệ thống báo cáo quản trị gồm:

· 3 cấp độ chiến lược (ra quyết định đầu tư), chiến thuật (xác định và đo lường mục tiêu), vận hành (các báo cáo thống kê như doanh thu, tồn kho, công nợ)

· Và hạ tầng dữ liệu thống kê như dữ liệu doanh thu, định mức chi phí

Hệ thống báo cáo quản trị không tách rời mà song hành với hệ thống kế toán tài chính. Báo cáo quản trị đầu tiên cần thiết lập chính là báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán cơ bản. Trong doanh nghiệp hệ thống báo cáo tự nhiên sẽ phát triển theo các cấp độ từ tuân thủ ➔ kiểm soát và dự báo ➔ quản trị.

Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kế toán quản trị của chúng tôi được thiết kế từ khâu đánh giá tổ chức kế toán, xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ, nghiên cứu giải pháp ứng dụng phần mềm kế toán có phân hệ quản trị. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành khảo sát chi tiết về cơ cấu tổ chức, tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, và yêu cầu thông tin để đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin kế toán hiện có. Từ đó, chúng tôi xác định các mục tiêu chiến lược và xây dựng khung báo cáo kế toán quản trị phù hợp với mô hình kinh doanh, chu kỳ hoạt động, và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Chúng tôi tư vấn thiết lập bộ mã quản trị, bao gồm mã khoản mục và mã bộ phận, dựa trên các đối tượng quản trị lợi nhuận và trung tâm trách nhiệm, giúp tối ưu hóa việc theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống định mức, hạn mức chi phí cũng được xây dựng để phân loại và thống kê chi phí một cách hiệu quả. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin kế toán thực tế, chúng tôi xây dựng hướng dẫn chi tiết về kế toán quản trị, bao gồm hệ thống phân loại thông tin, quy tắc hạch toán, và phân loại chứng từ ban đầu.

Chúng tôi cũng phát triển các mô hình dự báo và lập kế hoạch tài chính, giúp doanh nghiệp ước tính chi phí đầu tư, doanh thu và chi phí cho các bộ phận khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi cung cấp mẫu báo cáo quản trị phù hợp với ngành nghề và thiết lập công cụ tổng hợp báo cáo tự động, đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài chính. Đội ngũ của chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống kế toán quản trị để đạt được kết quả tốt nhất.

2. Nội dung dịch vụ tư vấn thiết lập và xây dựng hệ thống kế toán quản trị

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

SẢN PHẨM BÀN GIAO

 

NỘI DUNG CHUNG

 

1 Khảo sát thực trạng cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, về yêu cầu thông tin, lập kế hoạch và hiện trạng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị hiện có Báo cáo đánh giá hoặc thảo luận với BOD về hiện trạng so với các yêu cầu cần có của hệ thống kế toán quản trị.
2 Xác định mục tiêu và tư vấn xây dựng khung báo cáo kế toán quản trị (reporting framework) căn cứ vào mô hình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh, sức khỏe tài chính và quan điểm của người quản trị, để quản trị  3 mặt của tài chính vận hành gồm tài sản- vốn, doanh thu-chi phí-lợi nhuận và dòng tiền và theo các cấp báo cáo chiến lược, chiến thuật và vận hành để có tính hiệu quả gồm: báo cáo trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt, có tính so sánh Bảng khuyến nghị danh sách các loại báo cáo cần thiết lập và các nội dung cơ bản cần có trong mỗi báo cáo

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1 Tư vấn thiết lập và xây dựng bộ mã quản trị (mã khoản mục, mã bộ phận) dựa trên việc xác định các đối tượng quản trị lợi nhuận và các trung tâm trách nhiệm Bảng danh mục các mã khoản mục, bộ phận trách nhiệm

2

Tư vấn thiết lập hệ thống định mức, hạn mức chi phí và phương pháp xây dựng: phân loại các loại chi phí, phương pháp xây dựng và thống kê thực hiện Kết quả công việc bao gồm việc thiết lập hệ thống định mức và hạn mức chi phí, các loại chi phí được phân loại rõ ràng, cùng với phương pháp xây dựng
3 Xây dựng hướng dẫn kế toán quản trị thực hiện: (kế toán quản trị thực hiện là thông tin kế toán thực tế phát sinh), bao gồm các nội dung xây dựng hệ thống phân loại thông tin để đáp ứng yêu cầu báo cáo theo bộ mã quản trị; phân loại chứng từ ban đầu và quy tắc hạch toán doanh thu-chi phí, trung tâm trách nhiệm để đạt được yêu cầu nội dung thông tin quản trị. Xây dựng hướng dẫn kế toán quản trị thực hiện, bao gồm việc xây dựng hệ thống phân loại thông tin kế toán để báo cáo theo bộ mã quản trị, phân loại chứng từ ban đầu và áp dụng quy tắc hạch toán doanh thu-chi phí, cùng việc thiết lập trung tâm trách nhiệm đảm bảo nội dung thông tin quản trị đáp ứng yêu cầu
4 Xây dựng các mô hình dự báo lập kế hoạch tài chính gồm mô hình ước tính chi phí đầu tư, doanh thu và chi phí cho outlet; mô hình chi phí cho bộ phận vận hành chung và quản lý, chi phí đầu tư Mô hình dự báo mẫu để sử dụng xây dựng dự báo kế hoạch cho các cơ sở kinh doanh và tổng hợp chung
5 Xây dựng mẫu báo cáo quản trị phù hợp ngành và thiết lập công cụ tổng hợp báo cáo tự động Thiết lập báo cáo quản trị về KQKD được tổng hợp và trình bày tự động

6

Phối hơp triển khai hệ thống kế toán quản trị về KQKD: bao gồm các công việc phối hợp vận hành sau khi bàn giao Phối hợp vận hành trong 3 tháng

 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỀ DÒNG TIỀN, QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

 

1 Các nội dung dựa vào kết quả của mục số 2 và chi tiết tương tự như mục số 3 ở trên  

2. Quy trình triển khai

Thời gian dự kiến triển khai công việc trong khoảng 3-6 tháng.