PM Tái tạo tài khoản đối ứng

Chúng ta thường thấy các phần mềm kế toán ERP nước ngoài không có tài khoản đối ứng do:

  • Hệ thống phần mềm ERP gồm các phân hệ vận hành và phân hệ kế toán. Trong hệ thống ERP, hạch toán kế toán không phải là điểm bắt đầu mà là kết quả của quá trình xử lý thông tin.
    Sau khi nghiệp vụ hoàn thành sẽ được tự động map để chuyển đổi ghi nhận bằng một bút toán trên phân hệ kế toán. Kế toán chỉ hạch toán trực tiếp phân hệ kế toán tiền và kế toán tổng hợp.
    Do đó người ta không kiểm soát theo phương pháp đối ứng nữa mà chú trọng việc kiểm tra quy trình và số liệu từ các phân hệ vận hành. 

Cách tư duy này đúng với người phía bên trong doanh nghiệp nhưng với người từ bên ngoài như cơ quan thuế, kiểm toán, công ty mẹ hoặc đối tác đầu tư gặp rất nhiều khó khăn:

  • Không tổng hợp để phân tích đánh giá tổng quát được trong khi số liệu của ERP thường rất lớn
  • Bản thân bộ phận kế toán của đơn vị bị giảm tính chủ động do phải phụ thuộc vào số liệu chi tiết.
     

Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm tự động tạo tài khoản đối ứng cho sổ nhật ký không có tài khoản đối ứng

Thao tác chuyển đổi đơn giản chỉ trong 3 bước: ① nhập nhật ký chung không có tài khoản đối ứng vào phần mềm chuyển đổi ➜ ② Thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào ➜ ③ Nhấn nút chuyển đổi.

Ngoài ra phần mềm cho phép dịch diễn giải sang tiếng Việt nếu sổ kế toán gốc là tiếng Anh.

Các chức năng bổ sung:

• Thực hiện bù trừ phát sinh Nợ - Có trong trường hợp một tài khoản đồng thời phát sinh Nợ - Có

• Thực hiện tính tổng gộp trong trường hợp một tài khoản phát sinh nhiều lần

• Thực hiện gán mã chứng từ phụ trong trường hợp số chứng từ bị lặp lại giữa các tháng

• Kiểm tra các chứng từ có phát sinh Nợ - phát sinh Có không cân

• Đối chiếu kết quả sổ nhật ký đã chuyển đổi với nhật ký gốc theo số phát sinh từng chứng từ

• Lưu trữ xử lý dữ liệu lớn và nhiều kỳ

• Tự động dịch diễn giải tiếng Anh sang diễn giải tiếng Việt

• Kết hợp chuyển đổi từ tài khoản của tập đoàn sang tài khoản theo chế độ kế toán Việt Nam