BCTC HỢP NHẤT

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SẼ NHẸ ~ NHANH & NHÀN HƠN !

 

Chắc hẳn nếu bạn là người quan tâm tới báo cáo tài chính hợp nhất đều biết rằng cho tới nay dù phần mềm kế toán thì rất nhiều nhưng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất thì hầu như không có.

Một số công ty phần mềm kế toán cũng đưa ra phần mềm hợp nhất nhưng chỉ dừng ở mức độ cộng ngang báo cáo và không linh hoạt do thiết kế theo tư duy của phần mềm kế toán. Do đó Excel vẫn được sử dụng phổ biến, nhưng các phương pháp Excel truyền thống thì có rất nhiều hạn chế.​
 

Chúng tôi giới thiệu sản phẩm mô hình lập báo cáo tài chính hợp nhất, ứng dụng dựa trên giải pháp truy vấn dữ liệu MINI MIS với các đặc điểm:

 • Là phần mềm nhúng trong Excel nên rất dễ tùy chỉnh cho phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của từng tập đoàn
 • Dữ liệu được tổ chức hệ thống, quá trình dữ liệu được xử lý theo phương pháp truy vấn như một phần mềm thực thụ
 • Tăng hiệu quả của công việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
   

Cấu trúc mô hình phần mềm gồm 3 phần:

 1. Mẫu báo cáo tài chính riêng: được thiết kế đặc biệt, gồm các nội dung như báo cáo tài chính thông thường còn bao gồm các thông tin về số dư nội bộ, các giao dịch nội bộ để phục vụ điều chỉnh loại trừ hợp nhất. Ngoài ra mẫu này được trình bày theo cấu trúc các khối bảng dữ liệu để có thể truy vấn tổng hợp.
 2. Mô hình xử lý dữ liệu hợp nhất: là trung tâm của giải pháp phần mềm, nơi xử lý toàn bộ các giao dịch tổng hợp và hợp nhất. Trường hợp tập đoàn có nhiều sub-holding hoặc công ty con cấp 1 và cần lập báo cáo hợp nhất cho cả tập đoàn và các sub-holding, mô hình này xử lý tổng thể tất cả trong một để tối ưu do chỉ cần nhập dữ liệu một lần, công việc đối chiếu loại trừ và các bút toán điều chỉnh dùng chung không phải làm lặp lại. Do đó giảm được việc xử lý chồng chéo và rủi ro dữ liệu không đồng nhất. 
 3. Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất: để trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tập đoàn mẹ hoặc sub-holding hoặc công ty mẹ cấp 1. Ngoài số báo cáo tài chính đã được tính toán và lấy tự động, phần mềm cung cấp cả số liệu thuyết minh của các chỉ tiêu đã được lập thuyết minh từ các báo cáo tài chính riêng và các điều chỉnh hợp nhất.
   

Tương ứng với 3 giai đoạn của quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất

 1. Lập các báo cáo tài chính riêng và thu thập các thông tin tài chính liên quan
 2. Hợp cộng và xử lý các điều chỉnh
 3. Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

 


Các tính năng thiết thực nổi bật:

❶ Tổng hợp tự động báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2... Tổng hợp không chỉ bảng cân đối và báo cáo lãi lỗ mà cả tất cả thuyết minh báo cáo tài chính

❷ Thực hiện tổng hợp đồng thời nhiều báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời với các tập đoàn có nhiều sub-holding và công ty con cấp 1, giảm được việc xử lý chồng chéo, không đồng nhất và dễ sai sót.

❸ Tự động chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ báo cáo khác với đơn vị tiền tệ báo cáo của công ty mẹ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo.

❹ Trong trường hợp phát hiện sai sót, có thể mở trực tiếp đến vị trí dữ liệu sai trong từng báo cáo tài chính riêng để kiểm tra sửa lỗi.

❺ Tự động đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính. Vì phần mềm lập báo cáo tài chính này còn hỗ trợ cả việc lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất nên đầu vào có chính xác thì đầu ra mới đúng.

❻ Tự động tổng hợp số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ. Cho phép làm tròn và tự động điều chỉnh cân với các chênh lệch nhỏ.

❼ Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của kỳ lập báo cáo hợp nhất trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho kỳ báo cáo tiếp theo

❽ Thiết lập được các mô hình tính riêng với từng loại nghiệp vụ điều chỉnh hợp nhất và ảnh hưởng tương ứng, phần mềm sẽ tự động hợp cộng điều chỉnh các mô hình tính riêng (tương tự như các sub-ledger và general-ledger trong kế toán):

- Loại trừ ảnh hưởng giao dịch bán hàng, bán tài sản nội bộ tập đoàn

- Loại trừ vốn góp và khoản đầu tư

- Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát

❾ Phân tích xử lý chung và phân loại riêng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau điều chỉnh của từng nhóm công ty (tập đoàn) riêng để thực hiện trình bày báo cáo tài chính hơp nhất riêng của từng tập đoàn

❿ Chỉ còn báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là chưa xử lý tự động lập được mà vẫn cần chuyên môn của các bạn làm hợp nhất để lập báo cáo này + mô hình tính, số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh hợp nhất đã có để hoàn thành.

 

Quá nhiều thông tin hình ảnh ở trên và bạn cần một brochure để tóm tắt, hãy xem và TẢI VỀ dưới đây

 

 

Hội thảo lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất được tổ chức tại Học viện TACA, xem TẠI ĐÂY