Update Log

 

PHIÊN BẢN MINI.MIS MINI.SQL MINH HỌA
3.36

Chỉnh sửa chức năng Menu sheet:

- khi tạo mới sheet WS tự động đưa thuộc tính Visible/Unvisible, màu của sheet và hyperlink tới các sheet hiện tại

   
3.43 Chức năng Menu sheet: tự động tạo màu, thuộc tính Visible/Hidden khi thêm bảng danh mục sheet; tự động tạo hyperlinks tới các sheet Kéo rộng hộp ListSearchBox gấp 1,5 lần  
3.44 Cập nhật phím tắt Ctrl+shift+Q để quay trở lại sheet mở gần nhất

Bổ sung chức năng xóa dòng truy vấn theo điều kiện lọc. Nếu kết hợp từ khóa Keep trở thành chức năng thay thế cập nhật dữ liệu, không cần phải cập nhật lại toàn bộ. 

Bổ sung chức năng thực thi một Macro sau khi thực hiện truy vấn

Bổ sung chức năng thực thi một Query khác sau khi thực hiện truy vấn

 
3.45   Fix lỗi khi truy vấn từ một file có địa chỉ thự mục quá dài gần 250 ký tự  
3.46

Bổ sung các hàm: 

- RemoveX: loại bỏ chuỗi ký tự nằm giữa hai từ chỉ định

- ReplaceX: thay thế đồng thời các từ bằng một giá trị chỉ định

Cập nhật chức năng: tự động cài đặt mới từ bất kỳ folder nào

Bổ sung tính năng thông báo tên trường bị thiếu khi truy vấn (lỗi" No value given for one or more required paramerter  
3.47

Bổ sung hàm m_GetFileProperties để lấy thuộc tính của file

Bổ sung nút chức năng chuyển đổi nhanh hiển thị dấu ngăn cách hàng nghìn giữa dấu phẩy ',' hoặc dấu chấm '.', trong

- Fix lỗi mở file Excel có phần mở rộng chữ hoa như XLSX, XLSM

- Tự động mở file nguồn Excel khi gặp lỗi: could not find the object