BeeChart (PowerChart) ▶

BeeChart là một công cụ thêm vào cho Excel (add-in), giúp bạn thiết lập các biểu đồ phù hợp. Với BeeChart, bạn có thể tạo ra các biểu đồ nâng cao phức tạp (combo chart) và bảng điều khiển ngay lập tức, giúp bạn làm trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.

BeeChart không cần bạn phải biết lập trình, việc bạn phải làm là chọn kiểu biểu đồ combo thích hợp, thực hiện trả lời các câu hỏi bằng một vài cú click là bạn có thể tạo ra nhiều loại biểu đồ khác nhau. Nó còn có giao diện đơn giản, phù hợp với mọi người dùng.

Cùng với BeeChart, bạn có thể làm được nhiều thứ như tạo biểu đồ Gauge, Dual Gauge, biểu đồ Sankey, Radial Bar, và nhiều loại biểu đồ khác nữa.

Các kiểu biểu đồ:

 • Gauge and Dual Gauge Charts
 • Sankey Diagram
 • Radial Bar Chart
 • Windrose Diagram (Polar Area Chart)
 • Mekko Chart
 • Sales Pipeline (Sales Funnel)
 • Bullet Graphs, Waterfall Charts
 • Org Chart Creator
 • Score Meter Chart
 • TreeMap Chart
 • Traffic Light widgets
 • Variance Charts (8 types)
   

Dễ dàng tìm hiểu cách sử dụng thông qua các ví dụ trực quan được xây dựng nhúng ngay trong chương trình: