VinFast (NRV HTK)

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODEL VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA HÀNG TỒN KHO  


QUY TRÌNH TỔNG THỂ


MASTER LIST

 • Các danh mục và quan hệ giữa các danh mục
 • Kết nối với master list lưu trong ổ local
 • Kết nối với master list lưu trên cloud OneDrive


TÍNH LOST VALUE VÀ LOST RATE CHO SẢN PHẨM SẢN XUẤT

 • Nhập số liệu tồn kho sản phẩm sản xuất
 • Model tính giá trị ròng sản phẩm bán
  • Xác định sản phẩm và chính sách bán hàng
  • Tính tỷ lệ bán theo sản phẩm và chính sách
  • Tính giá bán hàng net
  • Điều chỉnh mở rộng bảng tính
 • Bảng tổng hợp chi tiết giá trị tổn thất theo sản phẩm bán
  • Yêu cầu khai báo
  • Đọc kết quả tính
 • Bảng tổng hợp giá trị và tỷ lệ tổn thất theo sản phẩm sản xuất
  • Yêu cầu khai báo
  • Đọc kết quả tính


NHẬP SỐ LIỆU NVL VÀ BOM

 • Mục đích ý nghĩa
 • Khai báo và nhập số liệu tồn kho NVL
 • Khai báo và nhập số liệu BOM
 • Xử lý khi số lượng dòng BOM vượt quá 1 triệu dòng
 • Nhập số liệu tồn kho NVL và BOM vào chương trình Access trung gian


PHÂN BỔ GIÁ TRỊ TỒN KHO NVL CHO SẢN PHẨM SẢN XUẤT

 • Cập nhật số liệu kế hoạch sản xuất
 • Model phân bổ
  • Khai báo và chạy model phân bổ
  • Xử lý với các NVL không có BOM
  • Giới hạn xử lý
 • Chuyển đổi giá trị phân bổ theo chiều dọc
 • Bảng kết quả tính giá trị tổn thấT