Tổng hợp hợp nhất


Chức năng tổng hợp báo cáo

 1. Tổng hợp tự động báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Không chỉ tổng hợp các báo cáo tài chính mà chương trình tổng hợp tất cả các thuyết minh báo cáo,  thế mới kinh;
 2. Kiểm soát sự thay đổi số liệu tổng hợp báo cáo tài chính riêng sau mỗi lần cập nhật;
 3. Tự động chuyển đổi tiền tệ báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ khác về đồng tiền lập báo cáo tài chính hợp nhất, xử lý chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo;
 4. Tự động đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính riêng và thuyết minh của tất cả các công ty con. Vì chương trình hỗ trợ cả việc lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất nên đầu vào có chính xác thì đầu ra mới đúng
 5. Tổng hợp và lập đồng thời nhiều báo cáo hợp nhất của mô hình tập đoàn có sub-holding trong một chương trình, giảm được việc xử lý trùng lặp, không đồng nhất để nâng cao hiệu quả; Xem số liệu số liệu tổng hợp và hợp nhất theo từng tập đoàn;

Chức năng điều chỉnh hợp nhất

 1. Tự động đối chiếu số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ;
 2. Các nghiệp vụ hợp nhất được xây dựng thành các phân hệ điều chỉnh như các phân hệ kế toán dạng model, cho phép thiết lập và mở rộng không giới hạn các model điều chỉnh, các model phát sinh thường dùng đã được thiết lập.
 • Phân bổ lợi thế thương mại
 • Phân bổ giá trị hợp lý
 • Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh trong kỳ.
 1. Tự động tổng hợp tất cả phân hệ điều chỉnh và lập bảng tổng hợp truy vấn bút toán điều chỉnh;
 2. Không cần phải kết chuyển: Chương trình tự động xử lý kết chuyển, không cần tạo bút toán điều chỉnh riêng cho bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận;
 3. Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của năm trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho năm sau.

Tiện ích

 • Tự động đồng bộ hệ thống danh mục mã công ty, mã chỉ tiêu báo cáo, thuyết minh.
 • Tại bất cứ báo cáo nào trong chương trình đều có chức năng mở trực tiếp lại nguồn dữ liệu để đối chiếu và kiểm tra sai sót.
 • Tra cứu ngược từ báo cáo tới số chi tiết hợp cộng và các bút toán điều chỉnh.
 • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
 • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.

Video minh họa